Uitbreiding The Leaf: conclusie van de burgers

Ondanks de zeer zwoele temperaturen die Ternat treffen deze dagen, kwamen er toch behoorlijk wat nieuwsgierigen opdagen om mee te denken en te debateren over de uitbreiding van The Leaf.

De avond werd gestart met een zeer theoretische maar boeiende en noodzakelijke uiteenzetting over het verleden, heden en toekomst van de gehele site. Dit bekeken vanuit een wettelijk en stedenbouwkundig oogpunt. Deze uiteenzetting was broodnodig om over alle elementen te beschikken om een correct debat te kunnen voeren.

Aanvullende werden er vanuit de groep nog bijkomende argumenten aangeleverd. Daaruit bleek dat na discussie en argumentatie dat de aanwezige groep aan hetzelfde zeel trok en we tot volgende uitgebreide conclusie kwamen. We hebben ook getracht deze zo volledig te onderbouwen.

De huidige vergunningsaanvragen betreffende de ontwikkeling van The leaf maken deel uit van een complex verhaal qua ontwikkeling van het industriegebied in Ternat.

Het Ternatse College van Burgemeester & Schepenen (CBS) die in deze een beslissing dient te nemen, staat voor twee voldongen feiten:

 1. Ternat is aangeduid als regionaal economisch knooppunt door de provincie 
 2. De site betreft een hele reeks verkapte vergunningen, die verschillende RUP's gebruiken en waarvan het mobiliteitsprobleem wordt veroorzaakt door een gewestweg. Daarenboven is het dossier ingediend volgens de oude vergunningsprocedure waardoor de Gemeente nog de bevoegde overheid is.
  Om een correcte beslissing te kunnen maken is het belangrijk dat Ternat in dit dossier zijn juiste rol speelt, en dan is het niet logisch om de eindverantwoordelijkheid voor de vergunning op het niveau van de Gemeente te houden. De Gemeente torst dan het gewicht van haar eigen natie maar heeft voldoende argumenten om een goedkeuring  (eventueel met voorwaarden) nooit op een duurzame manier te kunnen invullen, en wel omdat:
  • Zelfs indien voorwaarden worden opgelegd voor mobiliteit op en naar de site, is dat slechts een druppel op een hete plaat gezien de toekomstige projecten die er nog aan zitten te komen en het reeds bestaande mobiliteitsprobleem op de Assesteenweg: welke een duurzame oplossing hiervoor is eerst nodig. Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij het Vlaams Geweest. 
   De mobiliteitsstudie is trouwens niet meer gebaseerd op recente cijfers, een nieuwe studie die veel ruimer kijkt dan enkel de site is wenselijk, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij MOW/AWV.
  • De Publieke Veiligheid van dergelijke projecten (en bijhorende evenementen) gaat het politiekorps van een landelijke gemeente te boven. De Veiligheid van de toekomstige generaties kan dus niet gewaarborgd worden.

Beter zou zijn dat de gemeente haar rol kan spelen als 1 van de zovele actoren die dit probleem samen moeten oplossen, in plaats van de eindverantwoordelijkheid te nemen waarbij de andere actoren zich niet voldoende laten horen. Het einddoel voor de gemeente moet een masterplan zijn en niet individuele verkapte vergunningen beoordelen, die los van elkaar worden ingediend.

Deze argumentatie volgend, los van de vraag of de inhoud van de vergunningsaanvraag voor de inwoners gewenst is of niet, adviseert het CBS best negatief (weigeren van de vergunning), omwille van volgende argumentatie:

 • De vergunning zou volgens de nieuwe procedure voor een dergelijke site van deze omvang eigenlijk door de provincie moeten behandeld worden (gezien het nieuwe omgevingsvergunningsdecreet). Het advies van de Gemeente zonder meer weegt niet zwaar genoeg door om dergelijke beslissing van goedkeuring alleen te nemen en te verantwoorden. 
 • Wanneer de vergunning geweigerd wordt, kan de aanvrager in beroep gaan bij de Provincie. Hierbij kunnen er dan voorbereidende stappen worden genomen om de volledige problematiek (en eventuele opgelegde voorwaarden vanuit de gemeente) te bespreken met de Provincie zodanig dat het standpunt van de Gemeente nog steeds mee in rekening wordt genomen in de eventuele vergunning. Alle actoren worden dan immers opnieuw gehoord, en de situatie vanuit het standpunt van de Gemeente kan dan objectief uit de doeken gedaan worden waarbij de Gemeente zich ook beter kan uitdrukken over de gehele problematiek dan wanneer ze zelf de beslissing moet nemen.
 • De verantwoordelijkheid voor de vergunning ligt dan ook op het niveau dat Ternat als regionaal economisch knooppunt heeft bepaald. 
 • Belangrijk zal wel zijn om de argumentatie vanuit het CBS dan heel duidelijk, coherent en onderbouwd te brengen naar de provinciale omgevingsvergunningcommissie en de druk in aanloop hiernaar op alle actoren voldoende hoog te houden zodat de bewustwording verhoogd, vooral dan op niveau van het Vlaams Gewest. Het argument van de te beperkte draagkracht van de Gemeente is hierbij het sterkste argument. 
 • De vraag of er al dan niet een mobiliteitsprobleem is, wordt dan ook teruggespeeld en behandeld op provinciaal niveau, hetgeen neutraler terrein is en vooral ook logischer gezien het provinciaal karakter van de Assesteenweg.

 

Conclusie van de burger:

De burgers van Ternat vragen aan hun ambassadeurs en andere gemeentepolitiekers om de aanvraag tot uitbreiding van The Leaf te weigeren wegens het onderliggend probleem van de beperkte draagkracht van de gemeente gecombineerd met het intrinsiek provinciaal karakter van alle huidige en toekomstige aanvragen in en rond deze site die gelegen is in een regionaal economisch knooppunt.